Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Beleid

Het beleid van Stichting Antonius voor de komende jaren is vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Met het strategisch beleidsplan laat Antonius zien wat het katholiek onderwijs in de komende vier jaar van plan is en waar de ambities liggen.

Jaarlijks wordt het beleid verder uitgewerkt in het jaarontwikkelplan. In het jaarontwikkelplan zijn de te realiseren doelstellingen die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan opgenomen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, samen met een financiële verantwoording.

De Stichting heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. In Mijdrecht-Zuid voorzien wij dat er op termijn niet voldoende leerlingen zullen zijn voor alle scholen. Daarom zijn de Proostdijschool en de Twistvliedschool per 01-08-2016 opgegaan in een school. Deze school heeft een nieuwe naam en een nieuw concept. Daltonschool De Windroos zit in het gebouw van de Proostdijschool.  

Binnen de Stichting zijn de scholen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheidsbeleid. Een aantal veiligheidsprocotollen zijn op het niveau van de Stichting georganiseerd en gelden voor alle scholen. Dit betreffen het protocol medisch handelen, schorsen en verwijderen, de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de veiligheidsmonitor personeel

CAO

Vanaf schooljaar 2014-2015 kent het onderwijs een nieuwe cao. Deze cao vraagt om een andere benadering van de jaartaak en werktijden. In dit beleidsstuk is te zien hoe de stichting de CAO benadert.