Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Ouders

Aanmelden van uw kind

Wanneer u uw kind wilt aanmelden neemt u contact op met de betreffende school. Vervolgens maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het bezoek wordt u onder schooltijd rondgeleid. U ziet de school dan in bedrijf.  Uw zoon of dochter is hierbij uiteraard welkom.  Als uw indruk positief is ontvangt u van de school een inschrijfformulier.

Meer specifieke informatie over de wijze van aanmelden vindt u op de websites van de scholen.

Opvang op onze scholen

Op de meeste scholen is de tussenschoolse opvang geregeld door vrijwilligers en de school zelf of door een kinderopvangorganisatie. Een uitzondering hierop is de Driehuisschool. Daar wordt gewerkt met een continurooster. Alle kinderen eten daar tijdens de middagpauze op school.

Kinderen die van de naschoolse opvang gebruik maken worden op de respectievelijke scholen opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht. De kinderen van de Hoflandschool gaan zelf naar de opvang omdat deze in het gebouw plaatsvindt waarin de school gevestigd is.

De Proostdijschool voorziet in opvang voor kinderen vanaf 0 jaar.  

Medezeggenschapsraad (MR)

Op de scholen van Stichting Antonius is medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel vanzelfsprekend. De medezeggenschapsraden van de scholen ontvangen faciliteiten en indien gewenst scholing om hun werk goed te doen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Antonius heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt in overleg met de bovenschools directeur de voorstellen en plannen van het bestuur. Uiteraard wordt ook deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad goed gefaciliteerd.

Klachten

Stichting Antonius hecht veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Maar overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur of locatieleider van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).
Stichting Antonius heeft een eigen klachtenregeling die geldt op al haar scholen. U vindt hierin onder meer informatie over de wijze van indienen van een klacht en de verdere procedure.