Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Driehuisschool

 

De school is gevestigd in een klassiek schoolgebouw op Bozenhoven aan de rand van de wijk Molenland. De kinderen komen voornamelijk uit deze wijk. Ook komen er leerlingen uit andere delen van Mijdrecht en Wilnis. Door het continurooster is het halen en brengen van de leerlingen beperkt tot twee keer per dag.

Sterrenschool

Visie
De Driehuisschool staat voor onderwijs waarin aandacht is voor het individuele kind waar gewerkt wordt aan de talenten van ieder kind. De school kenmerkt zicht door warmte, zorg en respect voor elkaar. De levensbeschouwelijke identiteit vormt hiervoor de basis. Kinderen krijgen werkelijk de tijd om zich de leerstof eigen te maken. Kinderen leren van elkaar en met elkaar.
Speerpunten zijn: -flexibele schooltijden, - een integrale onderwijsmethode, - ondewijs op maat, - oudervertelgesprekken, - voortgangsgesprekken met kind, ouder en leerkracht.

Flexibele schooltijden.  De kinderen kunnen van 08.00 uur tot 15.45 uur terecht voor onderwijs. De onderwijstijd wordt afgestemd op het tempo en de leerbehoefte van de leerling. In samenspraak met de ouders stellen wij de onderwijstijd van de kinderen vast.

Integrale onderwijsmethode. In de methode Alles-in-1 komen alle vakken in samenhang aan bod. Voor alle facetten van het taalonderwijs heeft de school Alles-Apart in huis.

Oudervertelgesprekken. Aan het begin van elk schooljaar hebben de ouders een gesprek met de nieuwe leerkracht van hun kind. Tijdens dat gesprek geven de ouders informatie waardoor de leerkracht al direct rekening kan houden met bijzonderheden, speciale talenten en interesses van het kind.

Voortgangsgesprekken. Gesprekken over de resultaten, het gevolgde onderwijs, de ambities, de leerbehoeften worden gevoerd met de ouders, de leerkracht en het kind. Kinderen kunnen zelf uitstekend aangeven wat zij moeilijk vinden, wat zij willen leren. Daarom worden gesprekken gevoerd MET de kinderen en niet alleen OVER de kinderen.

Continurooster
Een continurooster wil zeggen, dat kinderen die op de Driehuisschool naar school gaan tussen de middag niet meer thuis eten en dus op school overblijven. Dit betekent dat de middagpauze is ingekort en kinderen in de middag eerder uit zijn. Hierdoor wordt de schooldag minder lang onderbroken en is de onderwijstijd beter te structureren.

Voorschoolse en naschoolse opvang. In het bijgebouw op het plein van de school zit BSO De Speelunit. Alle dagen van de week kunnen kinderen daar vanaf 07.30 uur terecht. 

Directeur: Annemarie Kragt

R.K. Driehuis
Bozenhoven 156
3641 AJ  Mijdrecht
Nederland

T: 0297-255436
E: directie@driehuisschool.nl
W: http://www.driehuisschool.nl/